top of page

VERZEKERINGEN

De uitgebreide schoolverzekering, door het schoolbestuur onderschreven, dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schoolactiviteiten. Deze waarborg dekt de ongevallen die een leerling veroorzaakt aan derden, wanneer de leerling onder het toezicht staat van de school. Hij geldt bij andere schoolactiviteiten zoals uitstappen (zelfs tijdens de vakantieperiode en in de gehele wereld).

De ongevallen door de leerlingen veroorzaakt aan derden op de weg van en naar de school zijn niet gedekt. Hiervoor kan men een beroep doen op de persoonlijke familiale verzekering.

De objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing is opgenomen - vergoeding van de slachtoffers (leerlingen) na een brand of een ontploffing.

Opgelet!


De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een bij wet verplichte verzekering wordt uitgesloten (vb. bromfietsverzekering …).

 • Opzettelijk aangerichte schade is nooit verzekerbaar.

 • Opzettelijke beschadiging en ook diefstal kunnen leiden tot definitieve uitsluiting. 

 • Over schade, onvrijwillig aan leerlingen toegebracht, wordt door de directeur beslist. Gewoonlijk betaalt elk van de betrokken leerlingen een gelijk deel van de schade.

Persoonlijke ongevallenverzekering en terugbetaling medische kosten

 

Deze waarborg houdt een terugbetaling in van medische, chirurgische, farmaceutische, radiografie-, orthopedie- en hospitalisatiekosten … beperkt tot 1 maal het barema RIZIV (maximum € 24 789,35 niet geïndexeerd basisbedrag) en geldt: voor alle schoolactiviteiten: d.w.z. tijdens lessen, bezoeken, uitstappen, reizen georganiseerd door de school zowel in België als in de gehele wereld (ook tijdens vakantieperioden), op de weg van en naar sportmanifestaties. De schoolpolis voorziet ook een dekking bij overlijden, blijvende invaliditeit.

Opgelet!
 

Volgende situaties worden met een ongeval gelijkgesteld en worden bijgevolg gedekt:

 • als gevolg van een plotse inspanning zijnde: spierverrekking, spierscheuring, hernia; 

 • intoxicaties en vergiftigingen;

 • verdrinking, deelname aan de redding van personen;

 • aanranding;

 • infectie ten gevolge van een gedekt ongeval langs een bestaande kwetsuur;

 • de ziekten die het rechtstreeks gevolg zijn van een gedekt ongeval.

Uitzonderingen worden vermeld in de schoolverzekeringspolis artikel 44.1.b. Deze polis ligt ter inzage op de school.

 • Op weg van en naar school: de leerlingen moeten steeds de veiligste en/of normale weg van huis naar school en omgekeerd volgen. De waarborg blijft verworven bij gemeenschappelijk vervoer, bij gebruik van een privé-wagen, een fiets of motorfiets. De weg van en naar de school/stageplaats wordt op dezelfde wijze geïnterpreteerd als de weg van en naar in de wetgeving op de arbeidsongevallen.

 • Bij zware verwondingen worden de vervoerskosten de dag van het ongeval eveneens terugbetaald. Latere vervoerkosten mits goedkeuring van de verzekeraar.

De leerlingen kunnen in volgende gevallen GEEN beroep doen op de schoolverzekering:

 • indien de normale weg van en naar school niet gevolgd wordt, en/of de afstand tussen de school en de woonplaats niet binnen redelijke tijd werd afgelegd;

 • indien de school niet bezocht werd (bij onwettige afwezigheid, schoolverzuim enz.);

 • bij vaststelling van opzet, zware fout, dronkenschap, gebruik van drugs;

 • wanneer de school verlaten werd voor het einde van de lessen, zonder schriftelijke toestemming van de directie;

 • de school neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat diefstal of beschadiging aan fietsen, motorfietsen of wagens betreft.

bottom of page