top of page

CLB

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Brabant Oost, een CLB met 4 vestigingen in Aarschot, Diest, Keerbergen en Tienen.

Wij worden begeleid door de vestiging in Tienen:

Vrij CLB Brabant Oost, vestigingsplaats Tienen

Veldbornstraat 18

3300 Tienen

Telefoon: 016 81 31 05

Email: info-tienen@vrijclbbrabantoost.be

Website: Vrij CLB Brabant Oost | Vrij CLB Netwerk

Het CLB is elke werkdag open van 8 u. tot 12.30 u. en van 13 u. tot 16 u. Op maandagnamiddag zijn ze gesloten wegens teamvergadering. Ook buiten deze openingsuren kunnen afspraken vastgelegd worden in rechtstreeks overleg met de betrokken medewerker. Er is ook geregeld een overleg tussen school en CLB in functie van de begeleiding van de leerlingen.

De CLB-medewerker van de school is Katia Michaux. Deze is bereikbaar op het nummer 016 79 06 57 of via e-mailadres katia.michaux@vrijclbbro.be. Bij deze persoon kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over uw zoon/dochter. Hij/zij zal met jou de vraag verder analyseren en indien er nood is aan een uitgebreider traject (het in kaart brengen van onderwijsbehoeftes, het begeleiden van sociaal-emotionele problemen, het opvolgen van de ontwikkeling, …) zal hij/zij met jou bekijken wat de verdere stappen zijn. Er kan intern of extern doorverwezen worden.

Indien een kind in zijn ontwikkeling bedreigd is en intensieve hulp nodig heeft, zal een medewerker van Het Ankerteam contact met u opnemen.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, zijn ouders of de school.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als deze leerling hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat de leerling zelf in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (de leerling wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van zijn/haar ouders nodig. De leerling en zijn ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

School en CLB wisselen op contactmomenten (cel leerlingbegeleiding) enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. De ouders of de leerling (in principe vanaf 12 jaar) moeten toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB.

Het CLB:

 • Stelt het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren CENTRAAL. Zij willen voor elke leerling meewerken aan gepaste zorg en gelijke kansen in het onderwijs, samen met de school en andere diensten.

 • De werking van een CLB verloopt VRAAGGESTUURD. Wij gaan in op vragen van de leerling zelf, de ouders of de school.

 • CLB-begeleiding is volledig GRATIS. Ze werken discreet en hebben BEROEPSGEHEIM.

 • Op een CLB werken mensen met verschillende opleidingen IN TEAM samen.

 • Indien nodig verwijzen zij door naar een gespecialiseerde dienst.

 • Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren niet op vraag maar zijn VERPLICHT (noch ouders, noch leerlingen kunnen zich hiertegen verzetten):

  • Medische contactmomenten (collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten)

  • Toezicht op vaccinaties

  • Maatregelen bij besmettelijke ziekten

  • Hulp en opvolging bij afwezigheidsproblemen en bij verontrustende situaties

  • Ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen

 

Leerlingengegevens

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan de leerling of zijn ouders contact opnemen met het CLB waarmee de school samenwerkt.

Nieuwe leerlingen: Als een nieuwe leerling komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. Noch de leerling, noch de ouders hoeven daar zelf iets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. Als je als leerling of als ouder niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moet je dit binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan het vorige CLB. Het adres van dat vorige CLB is te vinden op de website van die school of op www.onderwijskiezer.be.

Een leerling of zijn ouders kunnen zich niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag of verslag kan men zich niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

 

Systematische contactmomenten in kader van preventieve gezondheidszorg

Er is één verplicht contactmoment in het CLB:

 • 3de jaar secundair – 14-15 jaar

 en twee vaccinatiemomenten op school:

 • 1ste jaar secundair: 2 momenten voor HPV (Humaan Papillomavirus)

 • 3de jaar secundair (op zelfde moment als contactmoment): DiTePe (Kroep, Tetanus en Kinkhoest)

Als ouders of de leerling zelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan er een aangetekende brief gestuurd worden naar de directeur van het CLB. De leerling moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen de ouders zelf de kosten moeten betalen. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Voor de vaccinaties geven ouders (of bekwame leerlingen zelf) expliciete toestemming.

 

Het nemen van profylactische maatregelen waar nodig

De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

 

Ter info: bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:

 • Bof (dikoor)

 • Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)

 • Buiktyfus

 • COVID-19 (coronavirus)

 • Hepatitis A

 • Hepatitis B

 • Hersenvliesontsteking (meningitis)

 • Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)

 • Kinderverlamming (polio)

 • Kinkhoest (pertussis)

 • Krentenbaard (impetigo)

 • Kroep (difterie)

 • Mazelen

 • Rode hond (rubella)

 • Roodvonk (scarlatina)

 • Schimmelinfecties

 • Schurft (scabiës)Tuberculose

 • Windpokken (varicella, waterpokken)

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, mag ook steeds contact worden genomen met het CLB.

Informatiemomenten rond Onderwijsloopbaanbegeleiding:

In de vorm van algemene informatiemomenten geeft het CLB aan ouders en leerlingen heel wat informatie mee die zinvol is bij belangrijke overgangen. De data van de informatiemomenten voor ouders vinden jullie op de CLB-website en worden aan de betrokken ouders meegedeeld via een communicatie die u via de school ontvangt.

Ook alle materialen hieromtrent vinden jullie op de CLB-website.

 • 2de middelbaar:

  • (Online) infoavond voor ouders rond de structuur in de tweede graad

  • Op vraag van school: informatie aan leerlingen rond de structuur van de tweede graad

 • 6de middelbaar:

  • (Online) infoavond voor ouders rond de mogelijkheden na het secundair onderwijs

  • Op vraag van school: informatie aan leerlingen rond de mogelijkheden na het secundair onderwijs

Extra informatie over het CLB:

 • School en CLB maakten duidelijke afspraken via de ‘samenwerkingsafspraken’.

 • Algemene folder ‘Vrij CLB Brabant Oost’ en flyer ‘CLB helpt…’ kan u op de CLB-website terugvinden, bij het CLB zelf, op het secretariaat van de school.

 • Ook op de CLB-website vindt u een aantal nuttige dingen.

 • Op CLBchat.be ben je als leerling en ouder welkom met al je vragen

Op www.onderwijskiezer.be vind je als leerling en ouder veel informatie over het onderwijslandschap.

 

bottom of page