top of page

VEILIGHEID OP SCHOOL

Veiligheidsvoorschriften nalezen en naleven geldt in het bijzonder voor vakken die een verhoogd risico inhouden of bijzondere regels hebben, zoals lichamelijke opvoeding, NW, ICT, wetenschappelijk werk, praktijk voeding, technologische opvoeding en voor ateliers met specifieke reglementering of bijzonder werkplaatsreglement.

Deze reglementen hangen in de betrokken lokalen en worden in het begin van het schooljaar toegelicht door de vakleerkrachten.

 

Je draagt de verplichte veiligheidskledij, ook veiligheidsbril, indien de omstandigheden dit vereisen. Ook de instructiekaarten bij machines en installaties dienen nageleefd te worden.

Het niet naleven van deze specifieke reglementen kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.

 

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken. De Dienst en het Comité Preventie en Bescherming op het werk volgen de wetgeving en reglementering op.

In het kader van veiligheid, treft de school ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij let op de veiligheid van elektrische installaties, zorgt voor EHBO-voorzieningen, ... Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen.

De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is echter eenieders taak om deze te signaleren.

 

Tijdens het schooljaar worden signaaltest- en evacuatieoefeningen gehouden om in geval van brand ordelijk en dus snel te kunnen ontruimen. Alle leerlingen moeten deze oefeningen ernstig nemen en zich informeren over de uitgangen en nooduitgangen. Na het alarmsignaal dienen de richtlijnen van de leerkracht gevolgd te worden.

  • Blijf kalm.

  • Laat alles liggen.

  • Doe vensters en deuren dicht.

  • Laat elektrische toestellen en licht in de toestand waarin ze zich bevinden om bij een gaslek geen vonken te veroorzaken.

  • Blijf samen en volg de leerkracht.

  • Keer nooit terug.

bottom of page