top of page

POLITIE GETEVALLEI

De gemeenschapsgerichte politiezorg bestaat uit vijf pijlers:

  • de politie is geïntegreerd in de maatschappij waardoor ze tijdig en gepast op nieuwe trends kan anticiperen en inspelen;

  • de politie reageert niet alleen op problemen, maar tracht vooral de oorzaken ervan te bepalen en aan te pakken;

  • moeilijke veiligheidsproblemen worden met behulp van wederzijdse betrokkenheid van alle participanten in een samenhangend beleid aangepakt;

  • de politie moet rekenschap kunnen afleggen over haar aandeel in de samenwerkingsverbanden;

  • er worden overleg- en inspraakstructuren opgericht waarlangs de lokale gemeenschap met de politie in gesprek gaat. In dit kader kan men de ministeriële omzendbrief PLP411 situeren (7/7/2006).
    Vooreerst wijst de minister op een reeks preventieve maatregelen om de sociale cohesie te vergroten. Vervolgens benadrukt hij de ordehandhavende maatregelen.

In Tienen concretiseert deze samenwerking zich o.m. in fietscontroles, toezicht voor en na school, eigen dienst voor jongerendelicten, vervoersplan ...

De stad Tienen, de gemeente Hoegaarden, de secundaire scholen in Tienen en Hoegaarden en de lokale politie hebben op donderdag 19 augustus 2010 een protocol ondertekend voor een uniforme aanpak van incidenten met leerlingen. In het protocol worden afspraken vastgelegd over preventieve maatregelen, de stappen die bij incidenten ondernomen worden en de nazorg voor slachtoffers en daders.

bottom of page