top of page

HOE LEES JE EEN RAPPORT?

TOELICHTING BIJ HET EVALUATIESYSTEEM

 

Het rapportmapje is een communicatiemiddel tussen school en gezin. Gespreid over het hele schooljaar worden hierin de resultaten van het dagelijks werk en van de proefwerken, samen met eventuele opmerkingen van de klassenraad, verzameld. Het mapje wordt na elke rapportperiode aangevuld en uitgedeeld. De rapportdata vindt u terug in de jaarkalender en het schoolreglement.
 

HET DAGELIJKS WERK (DW)

 • Elk trimester krijgt iedere leerling 1 of 2 tussentijdse rapporten (DW). Het dagelijks werk rapport is een stand van zaken van de punten dagelijks werk in een bepaalde periode (StaVaZa).

 • Elk vak wordt weergegeven in procenten.

 • Het rapportcijfer is een weerspiegeling van de toetsing van kennis, vaardigheden en vakattitudes. De toetsing gebeurt in de dagelijkse lespraktijk, met opdrachten, met - al of niet aangekondigde - overhoringen.

 • Onderaan is ruimte voorzien voor opmerkingen van de klassenraad. We wijzen erop dat de leerling geacht wordt aan deze opmerkingen, voor zover ze leef- en leerhouding betreffen, een goed gevolg te geven. De klassenraad volgt dit op.

 • Elk rapport wordt door één van de ouders gehandtekend en de volgende lesdag terugbezorgd aan de klasleerkracht die ze bewaart.

 

HET GROEIRAPPORT (GR)

 • Elk trimester krijgt iedere leerling 1 of 2 groeirapporten (DW). Het groeirapport geeft een weergave van hoever de leerling staat in het ontwikkelen van zijn leren leren en sociaal emotioneel leren. 

 • Elke doelstellingen wordt weergegeven in de vorm van een puzzelstukje.

 • Het puzzelstukje is een weerspiegeling van de hoever de leerling staat in het groeien naar het behalen van de doelstelling. 

 • Onderaan is ruimte voorzien voor opmerkingen van de klassenraad en zullen de groeipunten weergegeven worden waaraan het leerkrachtenteam zal werken met de leerling. 

 • Elk groeirapport wordt door één van de ouders gehandtekend en de volgende lesdag terugbezorgd aan de klasleerkracht die ze bewaart.

HET EXAMENRAPPORT (EX)

 

Op het einde van elk trimester zullen er examens georganiseerd worden. Om de stress bij de leerlingen zo laag mogelijk te houden worden er enkel voor de hoofdvakken, richtingsvakken en 1 bijvak examens ingericht. 

 

Vakken met examens

Voor een aantal vakken zijn er examens. Voor deze vakken is het cijfer van het examenrapport de optelsom van het  cijfer dagelijks werk (DW) en van het cijfer voor het examen (EX).

De resultaten van de examenrapporten worden met de ouders besproken op het oudercontact (zie jaarkalender en Schoolreglement).

 

Vakken met gespreide evaluatie met permanente feedback

Voor een aantal vakken is er een gespreide evaluatie met permanente feedback. Voor deze vakken is het cijfer van het examenrapport (EX) de optelsom van de individuele punten per vak gedurende deze periode. 

 

JAARRESULTAAT - DELIBERATIE

 

 • Aan het einde van het schooljaar worden de examenrapporten samengeteld tot een jaarresultaat. Het behaalde cijfer voor elk vak, de evolutie van de resultaten en het globale resultaat voor alle vakken vormen de basis waarop de delibererende klassenraad beraadslaagt en zijn beslissing neemt.

 • Het resultaat van de beslissing kan zijn:

  • oriënteringsattest A: geslaagd, de leerling mag overgaan naar het volgende leerjaar:

  • oriënteringsattest B: geslaagd, de leerling mag overgaan naar een volgend leerjaar met uitzondering van bepaalde studierichtingen of onderwijsvormen;

  • oriënteringsattest C:  niet geslaagd, de leerling moet het jaar in dezelfde of een andere studierichting overdoen.

 • Behaalt de leerling een tekort voor één of meerdere vakken dan delibereert de klassenraad.   

 • De klassenraad kan het uiteindelijk behaalde attest aanvullen met opmerkingen, adviezen of waarschuwingen. Een A-attest kan aangevuld worden met een vakantietaak.  Als het resultaat van de vakantietaak onvoldoende is of de taak wordt niet (tijdig) ingediend, dan wordt de vakantietaak automatisch omgezet in een officiële waarschuwing voor dat vak.
  Na de deliberaties bieden we aan de ouders de gelegenheid het jaarresultaat van hun dochter of zoon met klasleerkrachten, vakleerkrachten of directie te bespreken. Hier kan ook de verdere studieloopbaan aan bod komen.

 • In principe neemt de klassenraad zijn eindbeslissing op 30 juni. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad oordelen dat hij over onvoldoende gegevens beschikt om tot een definitieve beslissing te komen en zijn beslissing uitstellen. In dat geval worden aan de leerling, eind augustus, één of meer bijkomende proeven opgelegd. Na de bijkomende proeven neemt de klassenraad dan een beslissing.

bottom of page