top of page

ALCOHOL EN DRUGSPREVENTIE

Alcohol, drugs en roken zijn op school verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en voor die van je medeleerlingen.

 

Rookverbod

 

Op school geldt er een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van soortgelijke producten. Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen, heatstick en pruim- of snuiftabak zijn verboden. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein m.i.v. de open plaatsen en aan de schoolpoort. Dit rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die de school organiseert, zoals extra-murosactiviteiten. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens herstel- en sanctioneringsbeleid. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directie.

 

Preventiebeleid rond drugs

 

Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden. Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dat neemt niet weg dat we ook sancties kunnen opleggen volgens ons herstel- en sanctioneringsbeleid. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen aanzet tot gebruik of drugs verhandelt. Wij willen een actieve rol spelen in preventie, begeleiding en informatie en beogen een dubbele doelstelling:

➢ Preventie en sensibilisering

  • Door activiteiten te organiseren per leeftijdsgroep rond roken, drugs, alcohol en gezondheidszorg in het algemeen. De klemtoon hierbij leggen we op het verhogen van de weerbaarheid bij de leerlingen, de leerlingen wapenen en menselijk laten functioneren in een wereld vol verleidingen.

  • Door aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen, deze onderwerpen bespreekbaar te maken en tegelijk degelijke informatie te verstrekken.

➢ Optreden bij effectieve problemen

  • Wanneer we een persoonlijk probleem i.v.m. drugs vernemen van jezelf of van iemand ie bezorgd is om jou, gaan we hier vertrouwelijk mee om. De school verkiest altijd hulp boven sancties.

  • Het neemt echter niet weg dat we, conform het orde- en tuchtreglement, sancties kunnen nemen. Dit zal onder meer het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij drugsgebruik betrekt.

  • Er is een intense samenwerking tussen de school, de Preventiedienst van de stad Tienen en de politie.

bottom of page