top of page

SANCTIEBELEID

Als je het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel worden genomen. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging. Mogelijke ordemaatregelen zijn worden steeds genomen conform het 4-lademodel. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

Om gewenst gedrag te bevorderen en een passend sanctiebeleid in de school te hanteren, passen we op onze school het 4-lademodel toe. Dit model deelt overtredingen op in vier lades, al naargelang de ernst (storend of zwaar) en de frequentie (1x of herhaaldelijk) ervan. Bij een overtreding van een school-of klasregel geven we een gepast signaal (en mogelijk ook een sanctie) als eenduidige en heldere boodschap over de ernst ervan. Indien nodig zoeken we een passende begeleiding om het gewenste gedrag aan te leren.

 

Het 4-lademodel wil voor iedereen op school een duidelijke, rechtlijnige en menselijke aanpak bieden om met overtredingen van leerlingen om te gaan. Wat schoolregels betreft, staan alle personeelsleden op één lijn. Op klasniveau heeft de leraar een zekere mate van autonomie, om een persoonlijke band met de leerling te ontwikkelen.

 

Zware overtredingen in de bovenste lades (geel en rood) worden behandeld door de leerlingbegeleiders, orthopedagogen of directie. Lichtere overtredingen uit de onderste lades (groen en blauw)die door hun frequentie ‘een slechte gewoonte’ zijn, worden door het volledige leerkrachtenteam in samenwerking aangepakt.

Tienerschool DePASS OV4 type 9 ASS
bottom of page